Portal de Transparència

Salut Terres de l'Ebre

Aquest portal recull les dades referents al compliment de la “Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern“, de les diferents entitats que formen la Salut Terres de l’Ebre.

Informació institucional

Composició dels òrgans de govern, estructura organitzativa, qualitat de servei, etc.

Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió

Informació relativa als convenis establerts amb altres entitats.

Gestió econòmica

Informació sobre comptes anuals, pressupostos, retribucions i indemnitzacions.

Planificació estratègica

Plans, línies estratègiques i objectius establerts per l’organització.

Contractació pública

Informació sobre òrgans de contractació, concursos públics, contractes subscrits, etc.